Standard

Nabízí základní pohodlí pro posádku. Maximální kapacita 7 lidí.

Číst dál.. Rezervovat
Comfort

Nabízí větší pohodlí pro posádku. Max. kapacita 5 osob.

Číst dál.. Rezervovat
Premium

Nabízí větší pohodlí pro posádku. Vybavení pro náročné.

Číst dál.. Rezervovat

Podmínky pronájmu

Všeobecné smluvní podmínky pujčovny platné pro pronájem Hausbótů

I. Úvodní ustanovení

Smluvní podmínky půjčovny POSEIDON BOAT RENTALS s.r.o.  se sídlem Schnirchova 1082/33, 17000 Praha 7 – Holešovice, IČ: 02896184 (dále jen pronajímatel) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem a zákazníkem, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen zákazník), v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky.

II. Průběh pronájmu

Doba pronájmu je vždy přesně vymezena v příslušné smlouvě o pronájmu rekreačního plavidla. Týdenní pronájem začíná v ponděli v 8-13 hodin a končí v neděli ve  12-16 hodin. Vratná kauce je splatná v hotovosti při převzetí plavidla, její výše je 10 000 Kč. Navrácení kauce je podmíněno včasným vrácením lodě na dohodnutém místě ve stejném stavu v jakém byla na začátku pronájmu – včetně kompletního vybavení a vystrojení. Navrácení kauce proběhne při odevzdání plavidla.
Závěrečný úklid provede zákazník (nájemce) a to tak včas a řádně, aby loď mohla být předená zpět pronajímateli v předávací hodinu uvedenou v příslušné smlouvě o pronájmu rekreačního plavidla čistá a uklizená. Pokud zákazník (nájemce) uhradil závěrečný úklid, provádějí ho pracovníci přístavu.
Jednosměrná plavba: při objednávce lodě je možné objednat loď pro jednosměrnou plavbu , příplatek za jednosměrnou plavbu je dle dohody a bude uveden v najemní smlouvě. Individuálně lze projednat jakoukoliv jednosměrnou plavbu. Příplatek za jednosměrnou plavbu je splatný při převzetí lodě v hotovosti. Změna režimu (otočení) či úplné zrušení jednosměrné plavby může být provedeno pronajímatelem do 2 dnů před začátkem pronájmu, přičemž tato změna nemůže být důvodem k reklamaci ze strany zákazníka (nájemce) a rovněž tak nemůže být považována za důvod vedoucí k odstoupení od smlouvy.
Domácí zvířata: pobyt domácích zvířat na plavidlech je přísně zakázán. Pro zákazníka (nájemce) pak vyplývá povinnost uhradit závěrečný úklid lodě pracovníky přístavu.

III. Cenové a platební podmínky

Půjčovna POSEIDON BOAT RENTALS s.r.o. má právo na zaplacení služby před jejím poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu služby před jejím čerpáním. Cena za dohodnuté služby je vždy uvedena v nájemní smlouvě.

Výše záloh a časový rozvrh plateb je obvykle sjednán takto:

Záloha ve výši 50% je při hotovostní platbě splatná ihned okamžikem vzniku smluvního vztahu (podpis závazné objednávky rekreačního plavidla, resp. nájemní smlouvy). Při bezhotovostní platbě je záloha ve výši 50% splatná do 3 pracovních dnů od vzniku smluvního vztahu (podpis závazné objednávky plavidla, cestovní, resp. nájemní smlouvy). Doplatek je nutno uhradit na základě faktury nejpozději 14 dnů před prvním dnem pronájmu.

Náklady přímo související s plavbou (např. přístavní poplatky jakož i úhrada pohonných hmot) nejsou zahrnuty v ceně pronájmu a jsou hrazeny v hotovosti nebo platební kartou zákazníkem v místě plnění služby.

Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úhradě zálohy, stává se objednávka nebo smlouva neplatnou a objednaná služba je bez upozornění zákazníka stornována.

Vznikne-li smluvní vztah mezi pronajimatelem a zákazníkem ve lhůtě kratší než 14 dnů před prvním dnem začátku plnění objednané služby, je zákazník povinen uhradit 100% stanovené ceny služby ihned při vzniku smluvního vztahu, nebo do doby splatnosti vystaveného dokladu. Neučiní-li tak, stává se smlouva (objednávka) neplatnou a objednaná služba je stornována.

Způsob úhrady:
- hotově
- bankovním převodem nebo vkladem, ale pouze na základě vystavené faktury. Jako variabilní symbol je vždy nutné uvádět číslo vystavené faktury

IV. Práva a povinnosti

Zákazník má právo zejména na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb včetně veškerých informací těchto služeb se týkajících.
Řídit plavidlo může pouze osoba starší 18 let. Během pronájmu je nutné dodržovat veškerá platná ustanovení předpisů týkajících se lodního provozu, zejména pak Řádu plavební bezpečnosti. Dovolené plavební úseky a oblasti pro jednotlivá plavidla jsou specifikovány ve smlouvě o pronájmu.
K řízení vybraných nabízených lodí není nutné vlastnit žádný průkaz ani skládat jakékoliv zkoušky (na základě novelizace vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 224/1995 Sb).
Zákazník (nájemce) je povinen používat plavidlo řádným způsobem, podle svých možností je povinen zabránit jakékoliv škodě na plavidle (plavidlech), jakož i na ostatních zařízeních vodní cesty apod. Nájemce je rovněž povinen dbát o svoji bezpečnost a o ochranu majetku na plavidle.
Nájemce nesmí přenechat plavidlo třetí osobě. Nájemce rovněž nesmí provádět jakékoliv úpravy plavidla, nebo bez souhlasu pronajímatele realizovat opravy plavidla. Veškeré závady a škody na plavidle vzniklé je nájemce povinen bezodkladně ohlásit pronajímateli.
Nájemce (resp. vůdce plavidla, tj. ten, kdo v době vzniku případné události plavidlo řídil) nese trestně-právní odpovědnost za jím způsobené nehody z titulu porušení platných plavebních předpisů.
Nájemce je povinen vrátit plavidlo včas, na stanoveném místě a v řádném stavu. Pronajímatel je oprávněn při zjištění závad požadovat od nájemce finanční náhradu.
Konkrétní nájemní smlouva může některé body Podmínek doplňovat nebo i pozměňovat.
Pokud zákazník (nájemce) závažným způsobem porušuje doplňkové ustanovení smlouvy o pronájmu nebo tyto „Smluvní podmínky“, je pronajímatel oprávněn nájemní smlouvu vypovědět a okamžitě odebrat plavidlo.     V ceně pronájmu je zahrnuta asistence v případě závady, kterou se pronajímatel zavazuje odstranit s nejmenším prodlením, postupovat nezaujatě a využít k odstranění závady všech svých znalostí a dovedností. Asistenční služba je v provozu denně v době od 9 do 19 hodin. Pokud znemožnění plavby z důvodu závady není způsobeno ze strany nájemce a není jeho vinou, že k závadě došlo a daný stav neschopnosti plavby překročí lhůtu dvaceti čtyř hodin, má pronajímatel povinnost uhradit nájemci zpětně částku odpovídající době, kdy plavidlo nebylo plavby schopné. Období neschopnosti se počítá od okamžiku, kdy nájemce vyrozumí pronajímatele o existenci závady. Pronajímatel nebude zdržovat řešení závady nad dobu nezbytnou k odstranění závady a vyvolanou stavem nouze.     V případě povodní, nedostatku vody, omezení vybraného úseku (z důvodu záplav či sucha), poškození vodního toku či jiných událostí díky kterým je plavba po vodním toku nemožná či obtížná, může pronajímatel, s ohledem na striktní omezení vztahující se k části trasy, rozhodnout o změně místa nalodění pro danou plavbu. Tato možnost se vztahuje k případu, kdy se událost komplikující provoz vyskytuje na trase plavby a omezení překročí období delší než dvacet čtyři hodin.

V. Stornovací podmínky:

Na objednaný pronájem lodě má klient právo uzavřít pojištění stornovacích poplatků; toto pojištění je nutné uzavřít v okamžiku sjednání služby. Pozdější uzavření pojištění stornovacích poplatků není možné.

Výše stornovacích poplatků:

- do 180 dní před začátkem pronájmu 10% z celkové ceny pronájmu
- do 7 dnů před začátkem pronájmu 50% z celkové ceny pronájmu
- 6 a méně dnů před začátkem pronájmu 100% z celkové ceny pronájmu

Tyto podmínky neplatí, navrhne-li jedna strana alternativu akceptovatelnou pro strany obě. Vrátí-li nájemce plavidlo pozdě nebo na jiném místě, má pronajímatel právo na náhradu škody.

VI. Reklamace:

Zákazník je povinen své případné požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u pronajimatele tak, aby mohly být případné nedostatky odstraněny ihned na místě. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

Předmětem reklamací nemohou být následující skutečnosti: změna režimu (otočení) či úplné zrušení jednosměrné plavby, změna výchozího (cílového) přístavu, škody na majetku nájemce, změny provozních dob plavebních komor, omezení plavby vzniklé nepřízní počasí apod.

Pokud případná závada na plavidle není způsobena nájemcem a daný stav neschopnosti plavby plavidla překročí lhůtu 24 hodin, má pronajímatel povinnost uhradit nájemci zpětně částku odpovídající době, kdy plavidlo nebylo schopné plavby.

VII. Závěrečná ustanovení

Předáním podepsané nájemní smlouvy zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby pronajimatel v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. zpracovával chráněná osobní data zákazníka včetně rodných čísel. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je pronajimatel oprávněn zpracovávat za účelem nabízení svých služeb a akviziční činnost. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemně odvolat. Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01.01.2013. Zákazník svým podpisem na nájemní smlouvě nebo na předávacím protokolu stvrzuje, že těmto Podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje